Tractament

Un aspecte molt important del tractament és aconseguir un nivell de lectura el més funcional possible, alhora que ajudar al dislèctic perquè pugui elaborar els aspectes negatius de la Dislèxia i les seves seqüeles.

La metodologia que utilitza el Centre és l’adaptació al català i al castellà del Programa “Orton Gillingham”, especialment dissenyat per a dislèctics. L’aplicació d’aquest programa es basa en les aportacions de la neurobiologia i la psicologia i dóna origen a un nou i diferent accés de la lectura amb un enfoc fonètic i multisensorial, és a dir, utilitzant totes les vies sensorials involucrades en l’aprenentatge de la lectura (visuals, auditives, tàctils i cinestèsiques). De manera que, si falta una d’aquestes modalitats, es pugui suplir per una altra.

L’aplicació del programa és:

Estructurat

Sistemàtic

Seqüencial

Acumulatiu

Racional

Alhora es treballen els aspectes atencionals i organitzatius (conceptuals, perceptius, motors, relacionals i emocionals) segons cada cas.

Aquest reaprenentatge diferent facilita la relació fonema/grafema

que millora els mecanismes de la lectura a través de la descodificació i automatització fonològica evitant els típics errors dislèctics de la lectura i escriptura en un percentatge molt elevat. Aquest programa dóna suport a la lectura.

Aquesta metodologia és aplicable a nens, adolescents i adults.
Es beneficien també nens i nenes amb altres problemes de lectura, llenguatge escrit (disortografia i disgrafia), discalcúlia i dificultats d’atenció.